Szanowni Państwo,

Polska i sąsiednie kraje byłego bloku wschodniego stanowią ciekawy i rozwijający się rynek badań
klinicznych włączający w swoje szeregi nowych badaczy i pomocniczy personel medyczny.

Podjęcie przez lekarzy i pozostałych członków zespołów badawczych współpracy w tej dziedzinie
zobowiązuje wszystkich, bez wyjątku, do przestrzegania zasad GCP oraz wielu międzynarodowych
i lokalnych regulacji prawnych.

Aktualne standardy rekomendują (a w najbliższym czasie będą uznawać za obligatoryjne) posiadanie
niezależnego od sponsora, profesjonalnego certyfikatu potwierdzającego minimum jednodniowe
przeszkolenie z zakresu GCP i obowiązujących norm prawnych, zakończone testem i certyfikacją.

Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom firma MC oferuje prowadzenie szkoleń z Zasad
Prawidłowego Prowadzenia Badań Klinicznych wzbogaconych o aktualnie obowiązujące regulacje
prawne. Szkolenie przewiduje również przybliżenie uczestnikom wiedzy z zakresu historii i definicji badań
klinicznych i przedklinicznych.

W trakcie szkolenia duży nacisk będzie stawiany na prawidłowy proces rekrutacji pacjentów
z procedurą podpisania świadomej zgody, aspekty bezpieczeństwa stosowania leków i raportowanie
zdarzeń niepożądanych, jak też poprawność i zgodność zapisu danych w dokumentacji źródłowej
i Kartach Obserwacji Pacjenta.

Wspomniane tu tematy będą wzbogacone serią ćwiczeń dla uczestników i prezentowane w oparciu
o przykłady z życia codziennego, czego gwarancją jest duże doświadczenie wykładowców
pracujących od ponad dziesięciu lat w branży badań klinicznych.

Założeniem proponowanego Państwu szkolenia jest profesjonalne przygotowanie badaczy
i personelu towarzyszącego do zgodnego ze wszelkimi wymogami i sprawnego prowadzenia
projektów klinicznych, czego efektem będzie wysoka jakość dokumentacji wychodzącej
z ośrodka badawczego - a zatem i sprawniejsza współpraca w zakresie monitorowania badania
klinicznego, przekładająca się na zwiększoną efektywność zespołu nadzorującego projekt.


Mając na uwadze fakt, iż wielu badaczy dysponuje ograniczoną ilością czasu, którą mogą poświęcić
na szkolenia - firma oferuje również prowadzenie szkoleń na miejscu w ośrodku, co pozwala
zaoszczędzić czas na dojazdy i znacznie redukuje koszty z tym związane.


Szkolenia mogą być prowadzone również w języku angielskim, co umożliwia rozszerzenie
oferty na kraje sąsiadujące z Polską.Licząc na możliwość nawiązania w współpracy proszę o kontakt: kb.monicare@gmail.com
lub telefonicznie +48 509 45 40 78